english
LAJME l LINKE
Database i Projekteve l Profili l Vende pune l Guida l Kerkime l Legjislacion
 

 

NJE FAQE E RE INTERNETI PER INICIATIVAT E PUNESIMIT TE TE RINJEVE NE SHQIPERI

Eshte një kënaqësi për mua të anoncoj hapjen e një faqeje të re Interneti për iniciativat e punësimit të të rinjve në Shqipëri. Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri - CRCA, organizata kombëtare kryesore për mbrojten e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri, që nga fillimet e saj të para ka përfshirë të drejtat e të rinjve si pjesë të programit të saj. Në vitin 1998, ne filluam të publikonim për herë të parë "Revisten për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjëve në Shqipëri" e cila tani është në numrin e saj të katërmbëdhjetë. Ndërkohë, në vitin 2003 bashkë me German Education Traning - GET, të finacuar nga GTZ, ne nisem një iniciativë të re mbi mundësitë e punësimit të të rinjëve në Shqipëri. I njëjti projekt po zbatohet gjithashtu edhe në Bullgari, Maqedoni dhe Rrumani.

Pse një faqe interneti të re për iniciativat e punësimit të të rinjëve në Shqipëri?

Ka shumë arsye dhe qëllime pse GET dhe CRCA vendosën të krijonin një faqe interneti për mundësitë dhe iniciativat e punësimit të të rinjëve në Shqipëri. Shumë iniciativa të Punësimit të të Rinjëve janë dukë u zhvilluar nga organizata dhe institucione të ndryshme në Tiranë dhe Shqipëri. Këto inicativata ndryshojnë nga kreditimet e vogla deri te trainimet profesionale, trainime profesionale, shërbime këshilluese dhe informuese, gjetje punesimi, etj. Megjithatë askush nuk po ofron një shërbim informacioni të plotë për punësimin e të rinjëve që mund t'i përgjigjet të gjitha nevojave të tyre. Disa të rinjve mund t'iu nevojitet vetëm këshillimi, disa të tjerëve trainimi ose kreditimi, të tjerëve informacioni, etj. Kështu që çdo iniciative për punësimin e të rinjve duhet të jetë në gjëndje të japë një mundësi më të gjërë shërbimesh ose të drejtojë të rinjtë në iniciativa të tjera të përshtatshme per t'i ndihmuar ata.

Në Shqipëri është e qartë se ka mungese të shkëmbimit të informacionit ndërmjet organizatave që punojnë për punësimin e të rinjve. Prandaj egziston një nevojë urgjente për koordinimin e iniciativave të ndryshme për t'i perdorur dhe për të përfituar nga perpjekjet ekzistuese në qofte se duam të shmangim që të fillojmë nga hiçi dhe të rishpikim rrotën. Networku i propozuar për Punësimin e të Rinjve ka si qëllim të ndërtohet mbi "Praktikat Efektive"dhe t'i ofrojë çdo organizate që punon në fushën e Punësimit të të Rinjve informacion dhe dokumentacion përkatës ekzistues për të përshpejtuar dhe rritur performancën e tyre dhe të shmangë dublikimin e përpjekjeve në mënyrë që t'i shërbejë më mirë target grupit të tyre.

Cilat janë objektivat tona?

Projekti ka si qëllim të ndërtojë kapacitete të OJF-ve për sa i përket Informacionit mbi Punësimin e të Rinjëve ndërmjet shkëmbimit të informacionit dhe eksperiencave. Kjo do të arrihet nga krijimi i një Faqe Interneti Informuese për punësimin e të rinjve, e cila do të ofrojë informacion dhe dokumentacion mbështetës për çdo organizatë që punon në fushën e punesimit të të rinjve në Shqipëri. Projekti do të ndërtohet mbi përpjekjet ekzistuese që janë arritur nga pesë organizata partnere, projektet e të cilave janë vleresuar nga Projekti GET-GTZ dhe të cilat kanë marrë pjesë në Workshopin Rajonal, të mbajtur në Shkup në Tetor 2003. Si fazë të parë, kjo faqe Interneti do të ketë si target në veçanti organizatat që punojnë për punësimin e të rinjëve.


Cfarë presim të arrijmë?

Organizatat e përfshira në punësimin e të rinjëve nëse ato janë OJF, institucione shteterore, organizata publike apo Qendra për të rinjtë, duhet të arrijnë:

- Të njihen me përpjekjet ekzistuese dhe me organizatat që punojnë në të njëjtën fushë dhe të jenë në gjëndje të marrin informacioin shtesë për to.
- Të jenë në gjëndje të ndihmojnë të rinjtë në organizatat e tjera per t'iu përgjigjur nevojave bazë të tyre. Referimet mund të jepen për institucione të tjera trainimi, organizata që japin kredi të vogla, ofrues informacioni, etj.
- Të kenë akses mbi informacion që ka të bëjnë me evenimente dhe lajmet më të fundit në këtë fushë.
- Të jenë në gjëndje të kenë akses dhe të përdorin dokumentacionin e dobishem si studimet për tregun e punës, manuale Trainimi, informacion mbi legjislacionin dhe politikat shteterore, të oforuar nga Qeveria, OJF-te, donatore të ndryshme etj.
- Të jenë në gjëndje të përfitojnë në mënyrë të drejtëpërdrejtë nga database i organizatave të tjera, sidomos për kërkim pune ose mundësi vullnetarizmi.
- Të jenë në gjëndje të lokalizojnë lehtë profesionistë dhe këshilltarë të specializuar në punësimin e të rinjve.
- Të jenë në gjëndje të eksplorojnë rrugë të reja për të bashkëpunuar me partnerë të tjerë dhe të ndajnë informacionin mbi përpjekjet dhe eksperiencat e tyre për punësimin e të rinjve.

Informacioni do të përshpejtojë performancën e organizatave dhe rrisë në mënyrë të rëndësishme arritjet e tyre për të ndihmuar të rinjtë të punësohen. Faqja e Internetit e propozuar i përgjigjet boshllëkut të informacionit duke e bërë atë të disponueshëm, informacion që do të vihet në dispozicion nga të gjithë anëtarët e networkut si dhe të interesuarit. Informacioni do të arrijë tek të rinjtë në mënyrë të drejtëpërdrejtë ndërmjet çdo organizate ose projekti për punësimin e të rinjve në Shqipëri.

Hyrja e faqes në Internet do të ketë vetëm faqen e parë në anglisht për ta lidhur atë me inicativa të tjera ndërkombëtare në këtë sektor dhe mund të përdoret si model për inicativa të tjera. Megjithatë, faqet e nivelit të dytë do të jenë në Gjuhen Shqipe në mënyrë që t'i përgjigjet nevojave për informacion të target grupit, që flasin përgjithësisht këtë gjuhe.


Sinqerisht

Altin Hazizaj
Drejtor i CRCA


english l linke ©2004 youth employment